Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu

Dostępność: tak
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 70,00 zł 70.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Izabela Winiarska
Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu od XVI do XVIII wieku (na tle terminologii katolickiej)

 
 
ISBN 83-89100-55-X
[format B5, s. 372, indeks]
 
Spis treści
 
Wstęp
I. Materiał i źródła
1. Zasady periodyzacji badanego okresu
1.1. Statystyczne zestawienie prób tekstowych materiału
2. Z zagadnień polskiego piśmiennictwa religijnego w okresie od połowy XVI wieku do lat trzydziestych XVII stulecia
2.1. Tradycje badań nad polską literaturą religijną
2.2. Geneza kalwińskiego piśmiennictwa religijnego
2.3. Stosunek piśmiennictwa reformacyjnego do tradycji średniowiecza
2.4. Piśmiennictwo religijne polskich kalwinistów na tle tendencji literacko-estetycznych baroku
2.5. Piśmiennictwo religijne kalwinistów. Najważniejsze osiągnięcia
2.5.1. Okres I. 1550-1569
2.5.2. Okresy II-III. 1570-1595-1658
2.5.3. Okres IV. 1659-1736
II. Założenia teoretyczne
1. Stan badań
1.1. Stan badań nad słownictwem religijnym polskiej reformacji
1.2. Stan badań nad słownictwem ogólnochrześcijańskim. Ujęcia językoznawcze
2. Zasady ekscerpcji materiału leksykalnego
2.1. Słownictwo religijne a leksyka ogólna. Terminologiczny status słownictwa religijnego
3. Metoda opisu i zasady klasyfikacji materiału
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Pojęcie znaczenia
3.3. Organizacja pól wyrazowych
3.4. Pojęcie jednostki słownikowej i jednostki leksykalnej
3.5. Granice znaczeniowe jednostek leksykalnych
3.6. Założenia analizy historycznojęzykowej
III. Zewnętrznojęzykowe i pozajęzykowe uwarunkowania rozwoju słownictwa religijnego ewangelików reformowanych w Polsce w okresie od XVI do XVIII wieku
1. Przegląd problematyki
2. Wpływy i inspiracje obce
3. Społeczno-polityczne tło rozwoju polskiego kalwinizmu w okresie od połowy wieku XVI do lat 30. XVIII stulecia
3.1. Struktura stanowa ewangelików reformowanych
3.2. Reformacja a mieszczaństwo i chłopi
4. Terytorialny zasięg zborów protestanckich a układ parafii katolickich
4.1. Terytorialny zasięg zborów ewangelickich i struktura Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce
4.2. Struktura i organizacja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie od połowy XVI do XVIII wieku
5. Instytucje oświatowe Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce w okresie od połowy XVI wieku do początków XVIII stulecia
6. Socjolingwistyczne aspekty rozwoju słownictwa religijnego polskich ewangelików reformowanych w Polsce w okresie od XVI do XVIII wieku. Systematyzacja opisu
6.1. Kierunki i stopnie nasilenia wpływów wynikających ze struktury społecznej środowiska ewangelicko-reformowanego w Polsce
6.2. Kierunki i stopnie nasilenia wpływów wynikających ze struktury narodowej Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce w badanym okresie
6.3. Kierunki i stopnie nasilenia wpływów wynikających z wcześniejszej przynależności religijnej konwertytów na wyznanie ewangelicko-reformowane
6.4. Kierunki i stopnie nasilenia wpływów wynikających ze struktury terytorialnej i ustroju kościelnego wspólnot ewangelicko-reformowanych
6.5. Kierunki i stopnie nasilenia wpływów związanych z działalnością kulturalno-oświatową środowiska ewangelicko-reformowanego w Polsce
IV. Słowo w tekście religijnym. Systemowe i pragmatyczne aspekty słownictwa religijnego polskiego kalwinizmu
1. Czynniki relatywizujące znaczenie jednostek leksykalnych w makrosferze wyrazowej "człowiek wobec Boga i religii"
1.1. Dyskurs religijny // dyskurs niereligijny -- kategorie sakralności i świeckości
2. Dekompozycja kategorii sacrum i profanum w piśmiennictwie kalwińskim. Dynamiczne ujęcie kategorii świętości
2.1. Językowe sposoby organizacji dyskursu sakralnego
2.2. Sacrum i profanum. Podstawowe modalne i performatywne wykładniki dyskursu religijnego
2.3. Inne wykładniki modalne. Atrybutywne określenia elementów rzeczywistości sakralnej
2.4. Sacrum i profanum. Metajęzyk drugiego stopnia
2.5. Przemiany w obrębie leksykalnych wykładników funkcji sakralizującej
A. Nazwy wspólne
B. Nazwy ewangelickie
C. Nazwy katolickie
2.6. Słownictwo metaforyczne
Dezintegracja
Jedność
Wspólnota
Konwersja
Kult
Szerzenie wiary
Nauka i doktryna
V. Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu -- charakterystyka pól leksykalno-znaczeniowych
A. Wiara
A.0. Nazwy ogólne
Religijne i niereligijne użycia wyrazu wiara. Użycia pograniczne
Typy znaczeń religijnych
Pojęcie `wiary
Wiara jako postawa duchowa. Definicje terminu wiara w tekstach ER i K
Kulturowe czynniki modelujące pojęcie wiary w polszczyźnie staro- i średniopolskiej
Wiara jako postawa. Synonimy terminu wiara charakterystyczne dla tekstów ER -- dufność // ufność (fiducia)
Wiara w aspekcie epistemicznym. Konteksty typowe dla wyznań ewangelickich: konfesyja i wyznanie
Kościół, czyli wspólnotowy aspekt pojęcia `wiary
Synonimiczne określenia pojęcia wiary -- jednostki leksykalne
Synonimy wyrazu wiara
Pragmatyczne (tekstowe) ekwiwalenty znaczeniowe wyrazu wiara w tekstach ER
Antonimy wyrazu wiara
A.I.1. Określenia mojej wiary
Krześcijaństwo / chrześcijaństwo, wiara krześcijańska / chrześcijańska, wiara katolicka, powszechna, pospolita -- nazwy ogólne odnoszące się do pojęcia `uniwersalizmu chrześcijańskiego
Nazwy własnego wyznania w języku liturgicznym i katechetycznym
Nazwy oficjalne
A.I.2. Nazwy innych niż moje wyznań chrześcijańskich
Nazwy peryfrastyczne
Formacje słowotwórcze
A.I.3. Nazwy osób określonych ze względu na wyznawaną religię chrześcijańską
Nazwy-cytaty oraz nazwy słabo przyswojone
Nazwy o obcej genezie przyswojone w XVI wieku
Kalki i formacje utworzone za pomocą formantów rodzimych
Określenia utworzone od nazw geograficznych
Określenia utworzone od nazw -- określeń obrzędów
A.I.4. Nazwy wyznawców religii niechrześcijańskich
A.II.0. Przedmiot wiary
A.II.1. Nazwy Istoty Najwyższej
Terminologia związana z nauką o Bogu
Terminy określające Trójcę Świętą
Bóstwo i człowieczeństwo Chrystusa
Nazwy Istoty Najwyższej w języku kultu
Określenia Jezusa będące metaforycznymi nazwami zwierzchnika Kościoła
1. Jezus -- Opoka/Skała
A.II.2. Nazwy innych istot ponadludzkich
A.II.3. Nazwy istot ludzkich wywyższonych
A.II.4. Nazwy miejsc z rzeczywistości transcendentnej
A.II.5. Nazwy określające kondycję ludzką i ostateczne przeznaczenie człowieka
A.II.6. Nazwy osób określanych ze względu na ich stosunek do wiary
A.III.0. Źródła wiary
A.III.1. Źródła mojej wiary (zewnętrzne wobec ludzkiej psychiki)
A.III.1.1. Określenia podstawowego źródła wiary
A.III.1.2. Nazwy określające sposób poznania źródła wiary
A.III.1.3. Nazwy innych niż biblia źródeł wiary
A.III.1.4. Nazwy autorytetów w sprawach wiary
A.III.2. Nazwy określające wewnętrzne źródła wiary (Genetyczny i etyczny aspekt wiary w człowieku. Wiara i sumnienie)
B. Kościół
B.0. Nazwy ogólne
Wewnętrznojęzykowe i kulturowe czynniki modelujące pojęcie `kościoła w dobie staropolskiej
B.I.1. Nazwy mojego Kościoła
Nazwy ogólne i jednostkowe
Nazwy wyznania ujmowane w kategoriach sakralnych i języka wartości
Nazwy oficjalne
B.I.2. Nazwy innych niż mój Kościołów chrześcijańskich
B.I.2.1. Określenia związane z konwersją
B.I.2.2. Określenia związane z dyscypliną kościelną
B.I.3. Nazwy członków mojego Kościoła
B.I.3.1. Nazwy świeckich członków wspólnot lokalnych
B.I.3.2. Nazwy osób duchownych
B.I.4. Nazwy określające zwierzchność / władzę w moim Kościele
B.I.5. Nazwy związane ze strukturą terytorialną Kościoła
B.II.1. Nazwy związane z kultem
B.II.2. Nazwy sakramentów
Nazwy sakramentów uznawanych przez ewangelików reformowanych
B.II.3. Nazwy ceremonii kościelnych
Ceremonie i czynności kultowe odrzucone
B.II.4. Określenia świąt i nabożeństw
B.II.5. Obyczaje i obrzędy religijne
B.II.6. Nazwy miejsc i zgromadzeń związanych z kultem
VI. Podsumowanie i wnioski końcowe
Źródła porównawcze
Bibliograficzne skróty źródeł
Wykaz innych skrótów i oznaczeń
Bibliografia
Indeks

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl