Autonomia edukacji a ład społeczny

Dostępność: tak
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 50,00 zł 50.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Barbara Wiśniewska–Paź

Autonomia edukacji a ład społeczny

Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej organizacji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych

[ format B5, s. 432, bibliografia, streszczenia w językach angielskim i niemieckim, OPRAWA TWARDA ]
ISBN: 978–83–7507–085–9

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

1. Tytułem wstępu

2. Aktualny stan wiedzy w zakresie podjętego tematu analiz

2.1. Literatura dotycząca kwestii autonomii na płaszczyźnie organizacji państwa oraz struktury systemu szkolnictwa i współtworzących go instytucji szkolnych

2.2. Pozycje dotyczące struktury i organizacji państwa szwajcarskiego, a także kwestii zróżnicowań językowych, obyczajowych, religijnych

2.3. Literatura dotycząca struktury systemu szkolnictwa w Szwajcarii

2.4. Literatura na temat sektora szkolnictwa prywatnego w Szwajcarii

3. Założenia metodologiczne


ROZDZIAŁ I. KWESTIA AUTONOMII, WOLNOśCI I PRyWATYZACJI W KONTEKŚCIE FILOZOFII CZŁOWIEKA, ORGANIZACJI PAŃSTWA IEDUKACJI

1. Konotacje i obszary pojęcia „autonomia”

2. Autonomia a kwestia wolności

3. Modele wolności z punktu widzenia filozofii człowieka, organizacji społeczeństwa i koncepcji państwa

4. Wymiary wolności w edukacji

5. Procesy prywatyzacyjne a kwestia autonomii szkół prywatnych w Europie

 

ROZDZIAŁ II. SPOŁECZNE I EDUKACYJNE KONTEKSTY AUTONOMII

1. Współczesne tendencje i trendy cywilizacyjne a edukacja

2. Koncepcje ładu społecznego a edukacja

3. System edukacji a państwo — płaszczyzny relacji

4. Scentralizowany i zdecentralizowany system edukacji a kwestia autonomii

5. Ekonomia i edukacja a autonomia

6. Wymiary autonomii w ramach systemu edukacji

6.1. Wymiary jakościowe i determinanty autonomii

6.2. Zakres i formy autonomii

6.3. Płaszczyzny autonomii


ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA SPOŁECZEŃSTWA I PAŃSTWA SZWAJCARSKIEGO ORAZ KRAJÓW OŚCIENNYCH A PROBLEM AUTONOMII

1. Szwajcaria — osobliwości państwa federacyjnego

1.1. Położenie, historyczny kontekst powstania oraz zróżnicowania administracyjne współczesnej Szwajcarii

1.2. Struktura społeczna i prognozy demograficzne

1.3. Zróżnicowania językowe

1.4. Kwestia religii

1.5. Gospodarka

2. Federalizm szwajcarski i jego przeciwstawne tendencje

2.1. Od konfederacji do federacji

2.2. Federalizm a demokracja

2.3. Znaczenie neutralności

3. Struktura Federacji Szwajcarskiej

3.1. Struktura władzy

3.2. Demokracja bezpośrednia czy na wpół bezpośrednia?

3.3. Autonomia gmin

3.4. Autonomia kantonów

3.5. Rola Federacji

4. Zestawienie federalizmu szwajcarskiego ze strukturami ustrojowymi państw ościennych

4.1. Zróżnicowane ustroje państw i typy sprawowania władzy a autonomia

4.2. Centralizm, regionalizm i federalizm państw ościennych a kwestia autonomii


ROZDZIAŁ IV. SYSTEM SZKOLNICTWA W SZWAJCARII W RELACJI DO STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PAŃSTWA

1. historyczny rozwój szkolnictwa w Szwajcarii

2. Zarządzanie i polityka edukacyjna

3. Kompetencje prawne i polityczne

3.1. Na poziomie Związku

3.2. Na poziomie kantonów oraz gmin

4. Główne organy polityki edukacyjnej w Szwajcarii

4.1. Zarządzanie edukacją na poziomie Federacji

4.2. Administracja oświatowa na poziomie kantonów i gmin

5. Instytucje oraz narzędzia konsolidacji systemu szkolnictwa w Szwajcarii

5.1. Szwajcarska Konferencja Kantonalnych Departamentów Oświatowych (EDK)

5.2. Konferencje Regionalne i ich znaczenie

5.3. Monitoring edukacyjny


ROZDZIAŁ V. ORGANIZACJA SZKOLNICTWA W SZWAJCARII A KWESTIA AUTONOMII

1. Standardy międzynarodowe a struktura szkolnictwa w Szwajcarii

2. Podział kompetencji w ramach poszczególnych szczebli struktury szkolnictwa

2.1. Szczebel przedszkolny i edukacji obowiązkowej (szkoła podstawowa, średnia I stopnia)

2.2. Drugi nieobowiązkowy stopień edukacji średniej (Sekundarstufe II)

2.3. Szkolnictwo wyższe

2.4. Sektor dokształcania (edukacji ustawicznej)

2.5. Badania naukowe

2.6. Sektor edukacji specjalnej

2.7. Kwestia zajęć sportowych

3. Finansowanie szkolnictwa w Szwajcarii


ROZDZIAŁ VI. STRUKTURA SZKOLNICTWA W SZWAJCARII

1. Edukacja przed–szkolna

1.1. Formy edukacji przedszkolnej

1.2. Historyczny kontekst powstawania instytucji przedszkolnych a różnice międzyregionalne

1.3. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli

1.4. Przeciętny okres uczęszczania do przedszkola a planowany obowiązek przed–szkolny

1.5. Programy nauczania i kształcenie nauczycieli

1.6. Efektywność instytucji przedszkolnych a kwestia klas wyrównawczych

1.7. Finansowanie instytucji przedszkolnych

2. Szkolnictwo podstawowe

2.1. historyczny kontekst powstania szkolnictwa podstawowego

2.2. Kluczowe zadania szkolnictwa podstawowego

2.3. Warunki przyjmowania oraz wybór szkoły podstawowej

2.4. Zmiany społeczno–demograficzne a szkolnictwo podstawowe

2.5. Wiek rozpoczynania edukacji szkolnej, czas jej trwania, kwestia ferii oraz liczebności klas

2.6. Organizacja zajęć i opieki pozalekcyjnej

2.7. Kwestia oceniania osiągnięć uczniów

2.8. Przyczyny i efektywność powtarzania klasy wyrównawczych

2.9. Regulacje dotyczące nauki języków obcych

2.10. Finansowanie szkolnictwa podstawowego

3. Szkolnictwo średnie I stopnia (obowiązkowe)

3.1. historyczny kontekst powstawania zrębów I stopnia oraz uczęszczania do klas szkolnictwa średniego

3.2. Typy szkół średnich I stopnia

3.3. Trzy typy szkół średnich I stopnia oraz warunki przyjmowania uczniów

3.3.1. Typ szkoły z programem podstawowym

3.3.2. Typ szkoły z programem rozszerzonym

3.3.3. Typ szkoły z wysokimi wymaganiami

3.4. Modele edukacyjne realizowane w ramach szkół średnich I stopnia ze względu na kantony

3.5. Plany nauczania, przedmioty, tygodniowa i dzienna liczba zajęć

3.6. Kwestia selekcji, świadectw końcowych oraz poradnictwa szkolnego umożliwiającego wybór dalszej drogi kształcenia

3.7. Liczba uczniów uczęszczających do średnich szkół I stopnia oraz liczba nauczycieli

3.8. Procentowy udział obcokrajowców w szkołach średnich I stopnia oraz liczba nauczycieli

3.9. Efektywność kształcenia

3.10. Koszty kształcenia w szkołach średnich I stopnia

4. Szkolnictwo średnie II stopnia

4.1. Szkoły średnie maturalne

4.1.1. historyczny proces kształtowania się i reformowania współczesnej instytucji liceum maturalnego w Szwajcarii

4.1.2. Liczba maturzystów ze względu na kantony oraz prognozy co do tendencji wzrostowych

4.1.3. Modele edukacyjne a kwestia długości trwania liceum maturalnego w zależności od kantonu

4.1.4. Plan kształcenia, przedmioty oraz egzamin maturalny

4.1.5. Kwestia ukończenia liceum maturalnego a studia uniwersyteckie

4.1.6. Wydatki na licea maturalne

4.2. średnie szkoły profilowane (Fachmittelschulen)

4.2.1. historyczny kontekst powstania średnich szkół profilowanych

4.2.2. Podstawowe cele, koncepcja kształcenia oraz długość jego trwania

4.2.3. Liczba szkół oraz ich rozmieszenie

4.2.4. Losy edukacyjne uczniów przed ukończeniem i po ukończeniu średnich szkół profilowanych

4.2.5. Liczba uczniów uczęszczających do średnich szkół profilowanych ze względu na płeć i pochodzenie

4.3. Szkoły zawodowe

4.3.1. Kontekst powstania szkół zawodowych i proces ich reformowania

4.3.2. Kompetencje Związku, kantonów oraz organizacji zawodowych odnośnie do kształcenia zawodowego

4.3.3. Koncepcja kształcenia, warunki rozpoczęcia nauki w szkołach zawodowych oraz liczba absolwentów

4.3.4. Typy szkół zawodowych ze względu na uzyskiwane świadectwo oraz długość ich trwania

4.3.5. Okres trwania edukacji, tygodniowa liczba zajęć szkolnych, program, przedmioty i pomoce dydaktyczne

4.3.6. Koszty kształcenia zawodowego

5. Szkolnictwo wyższe

5.1. Główne organy szkolnictwa wyższego w Szwajcarii

5.2. Typ szkoły średniej oraz zdanej matury a szkoła wyższa

5.3. Stopnie i świadectwa końcowe a poszczególne typy uczelni wyższych

5.4. Uniwersytety oraz federalne uczelnie techniczne

5.4.1. Zarządzanie i finansowanie sektora akademickiego

5.4.2. Rozmieszczenie szkół wyższych, liczba studentów oraz wysokość czesnego

5.4.3. Kierunki studiów a długość ich trwania i mobilność studentów

5.5. Wyższe szkoły profilowane

5.5.1. Proces powstania wyższych szkół profilowanych

5.5.2. Obecna liczba szkół, profil kształcenia, liczba studentów

5.5.3. Koszty kształcenia, czesne

5.6. Wyższe szkoły pedagogiczne

5.6.1. Powstanie i reformowanie

5.6.2. Prestiż zawodu, wiek kadry, zapotrzebowanie oraz płace

5.6.3. Aktualna liczba szkół ich rozmieszczenie oraz liczba studentów

5.6.4. Kwestia dostępności oraz czas trwania nauki

5.6.5. Liczba studentów, profil kształcenia oraz kwalifikacje kadry

5.6.6. Koszty kształcenia

5.6.7. Stopień sfeminizowania zawodu nauczyciela oraz procent studentów z zagranicy

5.7. Wyższe szkoły zawodowe

5.7.1. historia powstania

5.7.1. Status oraz profil wyższych szkół zawodowych

5.7.2. Absolwenci i uzyskiwane dyplomy

5.7.3. Liczba szkół a kierunki kształcenia

5.7.4. Koszty kształcenia oraz czesne

6. Sektor szkolnictwa specjalnego

7. Sektor edukacji ustawicznej


ROZDZIAŁ VII. MIEJSCE I ROLA SZKOLNICTWA PRYWATNEGO W SZWAJCARII A PROBLEM AUTONOMII

1. Szkolnictwo prywatne jego status i wymiary

2. Gwarancje prawne i finansowe odnośnie do szkolnictwa prywatnego

3. Finansowanie edukacji w szkołach prywatnych ze środków publicznych — kwestie porównawcze z krajami ościennymi oraz OECD i UE

4. Szwajcarski Związek Szkół Prywatnych i jego działalność a rzeczywista liczba szkół prywatnych w Szwajcarii i ich aktualna sytuacja

5. Rejestr Szkół Prywatnych w Szwajcarii

6. Udział szkolnictwa prywatnego w Szwajcarii w ramach poszczególnych szczebli struktury szkolnictwa ze względu na liczbę uczniów i studentów

7. Kwestia autonomii w ramach struktur szkolnictwa prywatnego w krajach ościennych

7. 1. Szkolnictwo prywatne w Austrii i Niemczech

7.2. Szkolnictwo prywatne we Francji

7.3. Szkolnictwo prywatne we Włoszech

8. Szkolnictwo prywatne w Szwajcarii a szkolnictwo prywatne w przykładowych krajach ościennych — podobieństwa i różnice


ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SUMMARY

CONTENTS

INHALTSVERZEICHN

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony